TRE® BY ORIGIN

REGULAMIN WARSZTATU

 1. Postanowienia ogólne

1.1 Warsztat „TRE® by Origin” z dr Davidem Berceli odbędzie się w dniu 11.06 2020 w Sangate Hotel, ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa.

1.2 Organizatorem Warsztatu jest firma: 4life Anna Winogrodzka, z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 79/6, NIP: 527-288-93-55
Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 • Organizator: 4life Anna Winogrodzka, z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 79/6,
 • Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji na Warsztat, wysyłająca formularz zgłoszeniowy i dokonująca wpłaty na wskazane konto.
 • Warsztat – otwarty warsztat z dr Davidem Berceli prezentujący teorię i praktykę metody TRE®

1.3 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i regulaminie Warsztatu oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.

1.4 Organizator ma prawo do odwołania imprezy z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, z przyczyn losowych, np.: ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja prowadzącego lub inna pozostająca poza jego odpowiedzialnością obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację Warsztatu. W takim przypadku odwołania Warsztatu, posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

1.5 Ze względu na charakter imprezy, Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia (w tym również od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizator Warsztatu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

1.6 Warsztat skierowany jest wszystkich osób zainteresowanych metodą TRE®

1.7 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztacie i obowiązują wszystkich Uczestników.

 1. Zasady udziału w Warsztacie

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest:

Zgłoszenie uczestnictwa w Warsztacie poprzez wypełnienie formularza na stronie, akceptację regulaminu oraz przelanie opłaty na konto.  Należność za Warsztat należy wpłacić na numer konta bankowego podanego w na stronie w ciągu 7 dni od wypełnienia i wysłania formularza.

Po zaksięgowaniu środków na koncie Organizatora, zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

2.2 Organizator wystawi paragon lub fakturę tytułem dokonanej wpłaty, która będzie biletem wstępu na Warsztat (należy zaznaczyć właściwą opcje i wpisać dane do faktury). Faktura/paragon zostanie wysłana na adres e-mail. Brak wypełnienia danych do faktury będzie skutkował jej niewystawieniem. Jeśli uczestnik zapomni zabrać ze sobą paragon/fakturę, będzie proszony przy rejestracji o okazanie dowodu tożsamości.

Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Warsztacie.

 1. Reklamacje

 3.1. Uczestnik Warsztatu, który dokonał rejestracji i dokonał przelewu ma prawo do rezygnacji z udziału w Warsztacie bez podania przyczyny, przy czym jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Organizatora Warsztatu z odpowiednim wyprzedzeniem. Informację taką należy przesłać na adres e-mail: tre@tre-polska.pl do 30 kwietnia 2020 r.
Po tym terminie zwrot wpłaty nie będzie przysługiwał.

3.2 Wszelkie reklamacje Uczestników Warsztatu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora: 4life Anna Winogrodzka, 01-149 Warszawa, ul. Żytnia 79/6

 1. Prawa i Obowiązki uczestnika

 4.1 Wszystkim osobom uczestniczącym w Warsztacie i przebywającym na terenie Sangate Hotel zabrania się wnoszenia i używania przedmiotów niebezpiecznych, a także zażywania środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, w szczególności:

 • napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków
 • łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych
 • wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
 • środków obrony osobistej

4.2 Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek w miejscach odbywania się Warsztatu;

4.3 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są wszelkie działania związane z Warsztatem.

4.4 Na terenie odbywania się Warsztatu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

4.5 Organizator ma prawo usunąć z terenu odbywania się Warsztatu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

4.6 Pracownicy ochrony mają prawo do sprawdzania rzeczy uczestników w celu zapobiegania niepożądanym zdarzeniom.

4.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.

 1. Postanowienia końcowe 

5.1 W przypadku, gdy Warsztat nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

5.2 W przypadku, gdy Warsztat nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Warsztacie, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Warsztatu.

5.3 Przebieg Warsztatu lub jego fragmenty będzie utrwalany przez Organizatora poprzez stworzenie zapisu audiowizualnego oraz fotograficznego. Warsztat będzie filmowany oraz fotografowany.

5.4. Rejestracja uczestnictwa oraz udział w Warsztacie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Warsztacie w otoczeniu prowadzącego, oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź na pozowanie do zdjęcia. Uczestnik wyraża zgodę na: rejestrację swojego głosu, nagrywanie swojej osoby, umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych (w całości bądź w części) zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w Warsztacie.

5.5 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztacie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.6 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Warsztatu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

5.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.8 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Warsztatu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Warsztatu. Warsztat ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

5.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Warsztatu.