REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

&1

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.tre-polska.pl
 2. Serwis jest prowadzony przez TRE POLSKA ANNA WINOGRODZKA, z siedzibą przy ul. Piegży 5, 04-965 Warszawa, działający pod nr NIP 5272889355, REGON: 383035266
 3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znacznie:

Cena – cena brutto wykupu dostępu do Produktu podana w Serwisie

Formularz Rejestracji – funkcjonalność pozwalająca na wypełnienie przez Użytkownika pól (podanie odpowiednich danych) w celu założenia Konta na Platformie

Formularz Zamówienia – funkcjonalność pozwalająca na dokonanie rezerwacji udziału w Warsztatach Stacjonarnych oraz złożenie Zamówienia poprzez wskazanie Produktu, a także podanie odpowiednich danych i wybór sposobu płatności (w przypadku odpłatnego Zamówienia)

Klient – Użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Konto – funkcjonalność, umożliwiająca Użytkownikowi, po zalogowaniu się w za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostęp do zasobów w Platformie

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Newsletter – informacje cyklicznie przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę, dotyczące Produktów oraz promocji i nowości w Serwisie

Sprzedawca – podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.tre-polska.pl.

Szkolenie – płatne szkolenia stacjonarne oraz konferencje online przeprowadzane na żywo

Umowa – umowa, której przedmiotem jest uzyskanie dostępu do Produktów, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Formularza Zamówienia

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu

Warsztaty – płatne zajęcia szkoleniowe przeprowadzane w formie stacjonarnej lub online

Zamówienie – prowadzące do zawarcia Umowy oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Produktów, do których Klient chce uzyskać dostęp oraz dane Klienta

&2

[usługi świadczone drogą elektroniczną i postanowienia ogólne]

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:

1) umożliwienie założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta („Usługa Konta”);

2) przesyłanie Newslettera („Usługa Newslettera”);

3) udostępnienie Formularza Zamówienia w celu podania danych, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy („Usługa Dotycząca Umów”);

 1. Uzyskanie dostępu do części Produktów jest odpłatne zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także zainstalowania na urządzeniu najnowszej wersji przeglądarki internetowej Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera albo Safari. W używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.

&3

[Usługa Konta]

 1. Użytkownik ma możliwość założenia konta podczas składnia zamówienia.
 2. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie założenia Konta w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika, gdzie wskazane będzie również nadane tymczasowe hasło, którego Użytkownik będzie używał do logowania się na Konto.
 3. Hasło może zostać w każdej chwili zmienione przez Użytkownika.
 4. Po założeniu Konta Użytkownik uzyskuje do niego dostęp. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu się przez Użytkownika na Platformie.
 5. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie i podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i hasła Użytkownika oraz kliknięcie przycisku „Zaloguj się”.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta oraz danych do logowania na Konto osobom trzecim.
 7. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tre@tre-polska.pl, telefonicznie pod numer: +48 669 583 594 lub pisemnie na adres TRE POLSKA ANNA WINOGRODZKA, ul Piegży 5, 04-965 Warszawa
 8. . Po przesłaniu oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Użytkownika.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik nie zaloguje się na Konto w ciągu trzech miesięcy od dnia założenia Konta, Sprzedawca ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika. Uprawnienie to nie przysługuje

&4

[Usługa Newslettera]

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa. Do wyrażenia ww. zgody nie jest wymagane założenie Konta.
 2. Newsletter wysyłany jest, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mail, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Newsletter może zawierać informację handlową.
 3. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
 4. tre@tre-polska.pl, telefonicznie pod numer: +48 669 583 594 lub pisemnie na adres TRE POLSKA ANNA WINOGRODZKA, ul. Piegży 5, 04-965 Warszawa.

&5

[Umowa]

 1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie, Klient ma możliwość zawierania Umów dotyczących Produktów. Specyfikacja dostępnych Produktów, ich opisy są dostępne w Serwisie.
 2. Zawarcie Umowy wymaga wykonania kolejno czynności, o których mowa poniżej.
 3. Klient wyraża chęć uzyskania dostępu do Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz” (w przypadku Szkoleń i Warsztaów).
 4. Po kliknięciu ww. przycisku Klient przechodzi do Formularza Zamówienia.
 5. Po przejściu do Formularza Zamówienia Klient powinien:

1) wypełnić jego aktywne pola przez podanie takich danych jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail, telefon (nazwa firmy, NIP obowiązkowo podawane są wyłącznie w przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę).
2) wybrać sposób płatności spośród dostępnych opcji;
3) zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniej opcji;

 1. Po wykonaniu czynności, o których mowa wyżej, Klient może kliknąć przycisk “Kupuję i Płacę” lub „Kup teraz”, co jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta, potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji. Potwierdzenie to zawiera w szczególności oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
 3. Fakt zawarcia Umowy jest utrwalany i zabezpieczany w systemie informatycznym Serwisu.
 4. Usługa Dotycząca Umów jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Zapisz się”) albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia (kliknięciem przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Zapisz się”), Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.

&6

[Cena]

 1. Cena uzyskania dostępu do Produktu jest widoczna w Serwisie przy danym Produkcie.
 2. Cena podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
 3. Cena może zostać obniżana poprzez skorzystanie z kodów rabatowych udostępnianych przez Sprzedawcę po mailowym kontakcie Użytkownika w ramach Zamówień dokonywanych przez grupy.

&7

[sposób i terminy płatności]

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt za pomocą przelewu na numer konta wskazany na potwierdzeniu rejestracji generujących się automatycznie po dokonaniu rejestracji lub bankowości internetowej za pośrednictwem usługi CaschBill – przelewem elektronicznym, kartą płatniczą, bądź poprzez inny sposób udostępniony w ramach usługi CaschBill.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 7 dni od dnia zawarcia odpłatnej Umowy. W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni, Sprzedawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym (i anulowania Zamówienia).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania przypomnień drogą mailową w przypadku braku niezwłocznego opłacenia Zamówienia (w tym po 48 oraz 168 godzinach od złożenia Zamówienia).

&8

[otrzymanie dostępu do Produktu]

 1. Po opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje dostęp do wybranego Produktu.
 2. W przypadku Warsztatów Online – Klient po opłaceniu Zamówienia, otrzyma dostęp do strony z instrukcją logowania do transmisji na żywo w formie wiadomości na podany adres e-mail. Na ww. stronie zostanie również udostępniony link do transmisji nie później niż na 2 dni przed Warsztatem.
 3. Najpóźniej na 7 dni przez Warsztatem, Klient ma możliwość przekazania swojego dostępu innej, wskazanej przez niego osobie. W celu przekazania dostępu należy skontaktować się ze Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres tre@tre-polska.pl.
 4. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Produktów, i stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Produkty podlegają ochronie na zasadach wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

&9

[Prawo odstąpienia od Umowy]

 1. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa wyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tre@tre-polska.pl, telefonicznie pod numer: +48 669 583 594 lub pisemnie na adres TRE POLSKA ANNA WINOGRODZKA, ul Piegży 5, 04-965 Warszawa. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia uzyskania dostępu do Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca Produktu. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od udostępnienia ostatniego Produktu.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, umowę tę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Uprawnienie odstąpienia od Umowy na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie przysługuje również Klientowi niebędącemu Konsumentem zawierającemu Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o Prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z tym, Klient (nawet jeżeli jest Konsumentem) nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku Szkoleń oraz Warsztatów odbywających się w wyznaczonym terminie, a także w przypadku Kursów dostępnych przez wskazany okres.
 9. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o Prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W związku z tym, Klient (nawet jeżeli jest Konsumentem) nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku Produktów, co do których, zostanie on poinformowany o ww. utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku Zamówienia Szkoleń lub Warsztatów Stacjonarnych, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpieniu od umowy na co najmniej 30 dni przed datą Szkolenia lub 7 Dni w przypadku Warsztatu bez ponoszenia kosztów. Odstąpienie od umowy po wskazanym ww. terminie równoznaczne jest z naliczeniem 25% opłaty manipulacyjnej, pozostała część płatności zostanie zwrócona Klientowi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

&10

[Reklamacje]

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Zamówienia oraz usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w paragrafie 2.
 3. Klient może złożyć reklamację: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tre@tre-polska.pl, telefonicznie pod numer: +48 669 583 594 lub pisemnie na adres TRE POLSKA ANNA WINOGRODZKA, ul Piegży 5, 04-965 Warszawa.
 4. Reklamacja może być złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 5. W przypadku reklamacji dotyczącej Zamówienia, Sprzedawca zaleca Klientowi wskazanie w reklamacji informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, a w szczególności rodzaju wady i daty jej wystąpienia oraz żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub złożenia oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, co przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji. Powyższe wskazania są jedynie zaleceniami i nie mają wpływu na skuteczność złożenia reklamacji.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji we wskazanym powyżej terminie uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy Klientem nie jest Konsument, z zastrzeżeniem art. 5564 Kodeksu cywilnego.
 8. W przypadku odwołania Szkolenia lub Warsztatu Stacjonarnego (nieprzeprowadzenia go we wskazanym terminie), Klientowi przysługuje prawo zwrotu pełnej ceny uzyskania dostępu (tą samą drogą, którą dokonano zapłaty ceny, bądź na rachunek bankowy wskazany przez Klienta). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi dostępu do Szkolenia lub Warsztatu Stacjonarnego w innej dacie. W przypadku zgody Klienta na udział w Szkoleniu Warsztatu Stacjonarnego w innej dacie, Klientowi nie przysługuje zwrot, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

&11

[Polubowne rozwiązywanie sporów]

 1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
 2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą w przedmiocie złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych (np. http://wiih.org.pl/index.php)

&12

[zmiana Regulaminu]

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Serwisie.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tre@tre-polska.pl, telefonicznie pod numer: +48 669 583 594 lub pisemnie na adres TRE POLSKA ANNA WINOGRODZKA, ul Piegży 5, 04-965 Warszawa. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Użytkownika.

&13

[postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie pod adresem _________________ – w formacie cyfrowym oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Załącznikami do Regulaminu są: (1) wzór odstąpienia od umowy, (2) wzór reklamacji.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

(miejscowość i data)

Dane Konsumenta

Imię i Nazwisko: _____________________

Adres zamieszkania: _________________

Adres e-mailowy: ____________________

Tel. kontaktowy: _____________________

Numer zamówienia/data zawarcia Umowy: _____________________

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej w dniu ______________________ dotyczącej _________________________, otrzymanego w dniu ___________________.

(podpis)


Załącznik nr 2

Wzór formularza reklamacji

(miejscowość i data)

Dane

Imię i Nazwisko: _____________________

Adres zamieszkania: _____________________

Adres e-mailowy: _____________________

Tel. kontaktowy: _____________________

Numer zamówienia/data zawarcia Umowy: _____________________

Reklamacja

Niniejszym zawiadamiam, iż Produkt, tj. ______________________________ do którego dostęp otrzymałem w dniu _____________________, jest wadliwy.

Wada polega na __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Wada została stwierdzona w dniu _____________________.

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1);
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1);
 • obniżenia ceny towaru o kwotę __________ (słownie: _____________________) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto______________________________

albo przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1);

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto __________________________________________________* (art. 560 § 1)
 • proszę zaznaczyć właściwe. ____________________

(podpis)